HET GLANSTIJDPERK VAN HET KONINKLIJK PALEIS. 97 van verschillende scholen en meesters. In andere zalen en galerijen, die we nog even zullen aanstippen, hingen producten van Jan Steen, Teniers, Poussin, Ruysdael, enz. terwijl vele marmerbeelden, een gevleugelde Satan, Eva met den appel, bronzen enz. overal verspreid stonden. Boven de houten wandbekleeding tusschen de ramen en langs de balustrade der orgeltribune, hingen 12 meester werken, de twaalf apostelen voorstellende, waarom bij de latere verkooping onder de kooplustigen hevig werd ge streden. In de gothische zaal staan nu nog alleen eenige fauteuils in gothischen stijl bewerkt,uit den tijd van Willem II. Wanneer we nu de steenen dubbele trap afgingen (aan het einde van de gothische zaal), bereikten we de reeds genoemde, achtkantige zaal; links daarvan liep zooals reeds gezegd, een gesloten gothische galerij recht op den noorder toren in het Noordeinde aan (komende van de zijde Scheveningsche brug.) Die zaal, eveneens met kunst schatten versierd, is evenals de galerij verdwenen. Het bordes geeft nu toegang tot de Paleisstraat. De kunstverzameling van Koning Willem II was zóó groot, dat er verschillende verkoopingen voor noodig waren die ieder weken duurden en die met tusschen- poozen van een maand of wat, in de gothische zaal onder leiding van de genoemde taxateurs en experten gehouden werden. Voor de tweede verkooping hingen alle zalen en galerijen op nieuw overvol met tot dusver opgeborgen schilderstukken en kwamen eveneens tal van andere kunst werken voor. De opgeborgen werken van minder kunst gehalte kwamen ’t laatst onder den hamer. Laat ik herinneren aan eenige stukken. Het compromis der edelen, prins Willem I zijn kostbaarheden verkoopende, de moord op dien prins, burgemeester v. d. Werf tijdens het beleg van Leiden, Neptunus en Amphitrite, de triomf der wetenschap en die van den Godsdienst, het Gods- 7

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 110