98 HET GLANSTIJDPERK VAN HET KONINKLIJK PALEIS. gericht van de echtgenoote van Keizer Otto, de proef met het gloeiende ijzer, en verder alle kolossale stukken prach tige madonna’svan Rafael, Murillo e.a. wereldberoemdheden. De kroon van al die werken werd, wat de grootte betreft, echter gespannen door de prediking van Johannes den Dooper in de woestijn van Kruseman. Dat stuk waswele vierkante meters groot, de talrijke figuren waren alle levens groot er kwamen op voor Arabieren, schriftgeleerden, vele vrouwen o. a. een beeldschoone met een kind, op een ezel gezeten, liggende figuren enz. alle luisterende naar de prediking. De donkere eiken lijst prijkte met den tekst „Parate viam Domini et rectas facite semitas ejus”. Be reidt den weg des Heeren en maakt zijn paden recht en met den titel: „Vox clamantes in deserto”. De stem des roependen in de woestijn. Ik vermeld dat kolossale stuk iets uitvoeriger omdat daaraan een treurige historie verbonden is. Het bleek n.l., dat de schilder in zijn mengen van de verf zeer onge lukkig geweest was, want langzaam aan begon de verf laag die er dik op zat, in beweging te geraken, zoodat die er eindelijk met stralen afliep en de schilderij totaal bedierf en onherkenbaar werd. Volgens deskundigen was daaraan niets te doen. Er is in de artistenwereld om die historie indertijd heel wat spectakel geweest en polemiek over gevoerd. Het stuk is uit de oogen van het publiek verdwenen. De sommen die vele schilderijen opbrachten waren ongemeen hoog. Gemachtigden van museumdirectiën, van vorsten, particuliere rijke verzamelaars, kunstkoopers enz. waren bij de verkoopingen uit alle landen opgekomen en er werden allerlei talen gesproken; tal van tolken waren mede aanwezig. Bedragen van 2030 van 6070 ja zelfs honderd duizend gulden, werden grifweg besteed; som wijlen betwistte men elkander een enkel stuk langzaam

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 111