rechts de particuliere vertrekken IOO HET GLANSTIJDPERK VAN HET KONINKLIJK PALEIS. een kostbare Madonna door hem gemaakt, Eijlbracht e. a. De eerste een klein bedaard heertje, de laatste een soort Jan Steen, met lang haar die behalve wellicht daarin, intus- schen ook veel talent in zijn vingers bezat, en die zijn collega’s er nog al eens tusschen nam. De heer Mieling, (vele jaren later Directeur van ’s Landsdrukkerij), van Langenhuijsen e. a. lieten dikwerf in de galerijen van Koning Willem II copieeren hetgeen hun gaarne door den vorstelijken verzamelaar werd toegestaan. De beide afbeeldingen van het interieur dezer zaal geven een juist denkbeeld hoe zij er tijdens het leven van Koning Willem II heeft uitgezien. Op de nevens- staande afbeelding hangen tegen den wand naast de open staande deur bijbelsche voorstellingen van buitengewoon groote afmeting, daarboven ter weerszijden van het groote venster, links de verschijning der H. Maagd, rechts een Drieëenheid. Tegen de penanten der zijwanden, boven de eikenhoute betimmering, hangen de 12 apostelen. Door het achter venster ziet men de populieren rond den tuinvijver. De andere afbeelding zie p. 96 vertoont het reeds omschreven orgel. Aan de rechterzijde het paard dat de Koning te Waterloo bereed, daarachter ter wederzijde van de zijdeur twee levensgroote portretten van Velasques. Op den achtergrond de beide openstaande glazen deuren, die toegang geven tot de galerij en het oorspronkelijke paleis. De particuliere benedenvertrekken des Konings en de apartementen van de Koningin waren niet te zien. Vooral Koningin Anna Paulowna wilde dat niet. Omtrent de andere niet toegankelijke vertrekken kan ik nog eenige bijzonderheden mededeelen. We gaan uit de gothische zaal en galerijen nu weer terug naar de groote vestibule en vinden dan links en 1 van Koning Willem II.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 113