I06 HET GLANSTIJDPERK VAN HET KONINKLIJK PALEIS. denkelijk voor een deel, zelfs bij onze aan- de destijds levende ver en Na deze schets van het tooneel waarop zich de na te melden bijzonderheden afspeelden eerst een paar woorden over het in deze bladzijden besproken vorstelijk gezin. Het volgende zij dan in herinnering gebracht Willem, Frederik, George, Lodewijk, (later Koning Willem II,) werd geboren op den 6den December 1792. Hij huwde op den 21 sten Februari 1816 met de Russische Grootvorstin Anna Paulowna, geboren 19 Januari 1795. Het Koningspaar werd als zoodanig te Amsterdam, nadat Koning Willem I, bij Acte gegeven op het Loo den 7den October 1840 vrijwillig afstand van de Regeering gedaan had, gehuldigd op den 28en November 1840. Uit het huwelijk werden geboren de Prinsen Willem (later Koning Willem lil,) Alexander, Hendrik en Prinses Sophie. Koning Willem II betrok na zijn huldiging het Paleis Kneuterdijk en een schitterend hofleven ving aan. Zoolang Koning Willem I nog te ’s Gravenhage bleef, kwam hij dikwerf uit het zoogenaamde „Oude Plof” (Paleis Noordeinde) door de stallen over de binnenplaats, zijn zoon bezoeken. Hij was dan zeer eenvoudig in politiek gekleed, ging sterk gebukt en liep in zijn laatste jaren doorgaans met zijn handen op den rug. De nu volgende bijzonderheden uit het hofleven van het behandelde glanstijdperk zijn zeker nog in herinnering bij de kinderen van ten hove in die dagen hooggeplaatsten, zij ’t dan ook slechts bij overlevering; zij zijn strikt waar en nog levende vorstelijke familie onbekend, omdat er geen teekeningen van zijn gehouden en getuigen en betrokkenen van het wereldtooneel zijn dwenen. De schrijver zal natuurlijk bescheiden blijven zich bepalen tot grepen die meer algemeen belangstelling kunnen wekken. authentiek en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 121