o. a. van den feeërieken oranjerieën te genieten, ook de het personeel en de grootere kinderen IIO HET GLANSTIJDPERK VAN HET KONINKLIJK PALEIS. „voor flinke jonge grenadiers hoor!” waarna hij zich lachende verwijderde. Een groot feest werd door Koning Willem II gegeven, toen den geheelen nieuwen aanbouw gereed en aange kleed was. Voor dat feest werden eenige duizenden invi- tatiën rondgezonden en noch vroeger, noch later, is ooit één avondfeest gegeven wat in luister daarmee kon wed ijveren. De zalen, oranjerieën, vertrekkenreeksen, tuinen, waren inwendig schitterend met bloemen en palmen gede coreerd en straalden in oogverblindend licht van de duizenden bougies en de tallooze carcel en moderateur- lampen. De Oranjerieën in het Noordeinde en in het park waren feeëriek chineesch gedecoreerd en verlicht met ballons en lantaarns van allerlei vorm en kleur. Al de buitengevels straalden rondom langs alle lijnen in gas. Vóór het feest aanving, had de Koning bevolen, dat alles vroegtijdig klaar moest zijn en liet hij zijn geheele hofpersoneel verzamelen alsnu ging de minzame Koning voorop en noodigde allen uit, met hem de zalen te doorwandelen en aanblik van tuinen en echtgenooten van mochten méégaan. Wat dat groote gecostumeerde bal en de soupers te zien gaven, tart elke beschrijving. Costumes schitterend van diamanten en edelsteenen, kostbare harnassen, Prins Alexander in een van gedreven zilver, dames toiletten die wonderen van kostbaarheid en smaak konden genoemd worden. Kortom het feest was onder de vele bals, diners, soireé-dansantes, uniek. De muziek der orchesten en het orgel in de gothische zaal, deden den geheelen nacht een vloed van harmonie door de zalen ruischen. De jongelui onder de genoodigden vermaakten zich op de hoffeesten van Willem II uitstekend; ook voor de meer be jaarde dames en heeren was gezorgd; voor die genoodigden

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 126