men” uit geheel Europa en werden ongemeen druk be zocht; men hoorde er allerlei talen. Hij was een hart stochtelijk paardenliefhebber en bracht soms langen tijd in zijn stallen door. Hij praatte dan met het personeel of wel stond te rooken meestal voor het eerste stalraam dat langs de danszaal gezicht gaf over de geheele lengte van de groote binnenplaats, zoodat hem niets ontging van hetgeen er gebeurde. Zoo nu ging het ten paleize in de dagen dat er kalmte en geluk heerschten. Jeugdige personen die aanleg, doch geen middelen be zaten, werden zeer dikwerf door den kunstlievenden Koning voortgeholpen, schilders, beeldhouwers, musici, enz. Onze indertijd ook in het buitenland zeer beroemde zangeres Rosa de Vries o. a. had hare carrière te danken aan Willem II. Zij was van Israëlitische ouders uit de lagere klasse, die op de Lange gracht te ’s Gravenhage woonden. Op zekeren tijd passeerde daar de genoemde Toon Tetroode, die zeer muzikaal was aangelegd en zelf verdienstelijk zong. Hij hoorde een meisjesstem uit een huisje weêrklinken en vond er een nog jeugdig jodinnetje begaafd met een buitengewoon prachtorgaan, doch zeer arm, bijgevolg geen uitzicht op opleiding als zangeres. Tetroode sprak er den Koning over en de zaak kwam in orde, zoodat genoemde heer de eigenlijke ontdekker was van onze beroemde Rosa de Vries uit wie voort kwamen een paar hoogst artistieke kinderen, Maurits onze mooie bariton en Fides de heerlijke sopraan, beide nog levend in de herinnering van bejaarde Haagsche mu ziekminnaars. Tusschen de voor- en tegenstanders van Maurits en den toenmaligen tenor Lhérie werden later allervermakelijkste incidenten afgespeeld, caricatuurprenten uitgegeven enz.maar laat ik niet afwijken. De Koning was een groot operaliefhebber. Bij acte van HET GLANSTIJDPERK VAN HET KONINKLIJK PALEIS. I 17

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 134