DE JURISDICTIE-GESCHILLEN. 7 In volgende Plakkaten (in de 17e eeuw alleen vond ik niet minder dan vier en twintig) wordt het Hof nog wel eens genoemd, maar dan is het, of om daaraan de publicatie van het Plakkaat op te dragen, of, zooals in het Plakkaat van 22 Maart 1661, om drukpersdelicten te vervolgen, die begaan mochten zijn door Edelen of Suppoostenin dat laatste Plakkaat wordt in het slot nog aan het Hof opge dragen om toe te zien, dat de officieren zoo in den Haag als elders hun plicht nauwgezet zullen nakomen. Uit al het vorenstaande blijkt ten duidelijkste, dat de schepenbanken ook in drukpersovertredingen de bevoegde rechters waren, en dat het Hof dit alleen was in het geval, dat zoodanig delict door Edelen of Suppoosten mocht zijn begaan, terwijl het tevens in dit opzicht toezicht op de officieren te houden had. Maar konden de Staten door hun telkens herhaalde Plak katen de drukkers in Holland eenigszins in toom houden, de pamfletten werden toch gelezen; want zij werden van elders ingevoerd. Ook daarop werden nu weer nieuwe Plakkaten uitgevaardigd. Daarin werd strafbaar gesteld het verspreiden van fameuse libellen of verboden boeken, die men in gesloten pakketten van elders toegezonden kreeg de ontvanger was verplicht het aldus ontvangen drukwerk terstond den officier of den magistraat zijner woonplaats ter hand te stellen. Naar aanleiding dezer laatstgemelde bepalingen begon het Hof omstreeks de helft der 17e eeuw eigenmachtig middelen aan te wenden om de judicature over drukpers delicten althans in den Haag naar zich toe te trekken. Men moet vragen, of dit was uit zucht, om zich met alles te bemoeien, of wel dat de Heeren Raden in die dagen vonden, dat zij te weinig werk hadden en dat zij daarom hun werkkring trachtten uit te breiden: het antwoord op die vragen zal echter wel nooit kunnen gegeven worden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 13