Er kwam toen een nieuw werkwoord in zwang onder staatsliedenVerwillemtweeën. Intusschen de Grondwet kwam tot stand. Toen dat ge schied was, verscheen op een avond de heer Karei Enthoven van de bekende „Pletterij”, te paard, gevolgd door een langen optocht met flambouwen van duizenden werk lieden voor het Paleis, om den Koning te danken voor de tot standkoming der nieuwe Grondwet, die reeds zoo lang en vurig gewenscht was. Op 13 Febr. 1849 opende Koning Willem II voor het eerst na de herziening der Grondwet de Kamers, omringd door schitterend gevolg. Hij was toen reeds ondermijnd en verzwakt door de kwaal, die hem op 17 Maart d. a. v. te Tilburg uit het leven zou rukken. Nog een curiositeit uit die troebele laatste tijden van de Regeering van Koning Willem II. In den strijd tegen de invoering der hiërarchie liepen straatventers rond, met uitgeknipte prentjes aan een touwtje, bisschoppen voorstellende en riepen: „Een cent een Bisschop, hij kan „opgehangen worden ook!” De goede koning trok zich dat alles ten sterkste aan. Hoe menigwerf geschiedde het niet, dat hij des nachts door onrust en zorg opgejaagd, van zijn legerstede opstond, in zijn apartementen rondzwierf, of wel die verliet en in volslagen eenzaamheid als alles in het paleis donker was en sliep, op de binnenplaats zelfs bij regen en guur weder steeds rookende heen en weder liep om tot kalmte te komen, soms tot tegen den dag aan Men weet, dat Willem II onverwacht te Tilburg over leed, en er toen in de pers langen tijd hevig werd gepole miseerd over regeeringsdaden en meer intieme hofzaken. Daarover wordt hier in geen beschouwingen getreden. Zooveel is zeker, dat Koning Willem II zeer populair, en bij zijn volk zeer bemind was en dat de titel van 122 HET GLANSTIJDPERK VAN HET KONINKLIJK PALEIS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 140