Willem de Goede, waarmee zijn aanhangers hem na zijn verscheiden eere brachte, door een groot deel van de natie ten volle verdiend werd geacht. Reizen deed het Koninklijk gezin niet zeer veel, immers alles moest toen nog grootendeels op eigen gelegenheid geschiedener moesten behalve de statie- en hofrijtuigen vele reisrijtuigen, pakwagens enz. gehouden worden. Intus- schen Koningin Anna Paulowna begaf zich des zomers dikwerf, soms voor geruimen tijd naar Soestdijk om daar te midden van landelijke stilte in de heerlijke omgeving van het woelige hofleven uit te rusten. Ten slotte nog eenige mededeelingen omtrent Koningin Anna Paulowna, de Russische Grootvorstin. Zij was een groote statige vrouw, niet gemakkelijk te naderen, maar zeer ontwikkeld, vroom en van echt waardigen, hoog vorste- lijken levenswandel. Ze aanbad den Koning met groote toewijding. Toen de Koning gestorven was, kwam zij kort daarna nog éénmaal in het Paleis op den Kneuterdijk. Wan hopend weenende doorliep H. M. de vertrekken en zalen waarin zij zoo lang geleefd had en laatstelijk ook de particuliere vertrekken des Konings. Dit greep haar zóó aan, dat zij luide hare smart lucht gevend de vesti bule kwam uitvliegen en de trappen onder de koetspoort afstormende uitriep „O VadertjeO Vadertje! Nooit weer! Nooit weer L” Het was inderdaad hartroerend. De edele vrouw heeft woord gehouden en nadien nooit weder een voet in het paleis Kneuterdijk gezet; zelfs is zij nooit weder van buiten het Paleis genaderd. Als zij uitreed moest altijd gezorgd worden, dat zij het Paleis op den Kneuterdijk nooit in het gezicht kreeg, en daarvoor soms groote omwegen bereden worden. Men weet dat zij zich toen totaal terugtrok en later op Buitenrust op den Scheve- ningschen weg, tot hooger leven inging. HET GLANSTIJDPERK VAN HET KONINKLIJK PALEIS. I23

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 141