124 HET GLANSTIJDPERK VAN HET KONINKLIJK PALEIS. Koningin Anna Paulowna was zeer rijk. Russische grootvorsten die haar dikwijls bezochten en steeds met buitengewone praal werden ontvangen, brachten steeds geschenken mede die schatten waard waren bovendien. Die Grootvorsten spreidden bij hun vertrek hun vrijgevig heid tegenover de bedienden eveneens op verbazende wijze ten toon. Anna Paulowna bezat o. a. een uit een groot aantal stukken bestaand massief gouden toiletgereedschap. Zij bezat eene groote collectie diamanten en edelsteenen geheele garnituren voor feestgewaden, die bewaard werden door den hofjuwelier, Lachapelle, die bij feestelijke ge legenheden, de robes der vorstin met al die schatten kwam garneeren. Hare diademen, rivières, armbanden enz., be nevens hare toiletten waren het schitterendste en kostbaar ste wat men zich denken kan. Zij bezat o. a. een nationaal Russisch kostuum dat deed denken aan een tooverspreuk het heeft intusschen maar een paar malen dienst gedaan. Later werd hofjuwelier de heer Bron op het Spui; de oude heer Lachapelle (hij woonde in de Korte Houtstraat in een groot nu geamoveerd perceel) was toen overleden. Hij was een curieus type, artist in zijn vak en sloeg geen opéra over. De waardige echtgenoote van Koning Willem II was ook de stichteres van het voormalige Willemshospitaal in de Hekkelaan, primitief voor de verpleging van in den tiendaagschen veldtocht gewonde militairen, later voor burgerzieken ingericht; aan het hoofd daarvan stond de oude Dr. van der Grijp, die velen zich nog wel herinneren zullen. De Koningin bezocht dat hospitaal vaak en was zeer minzaam met de zieken. Haar lijfarts was Prof. Everard. Koningin Anna Paulowna verwisselde gewoonlijk ver scheidene malen daags van toilet en was zeer op de hygiëne gesteld. Dagelijks werd ten paleize een flink stuk

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 142