i en dan andere eenmaal Koning en met zeer veel inspanning behouden bleef. Z. M. moedigde persoonlijk de brandspuitmannen aan, doch het woedende element was niet bedwongen voor tegen den morgen, toen Marine zoo goed als tegen den grond lag. Nog een laatste hof historie eveneens weinig bekend, vinde hier een plaats. In de danszaal vonden nu tentoonstellingen plaats voor de hovelingen en genoodigden van ontvangen geschenken, o. a. i een zeer interessante van door een Chineesch gezant schap overgebrachte kunstproducten, prachtvolle zijden stoffen enz. Zoo werd er ook een gehouden van voorwerpen, waar onder er waren voor Prinses Sophie bestemd. Op die tentoonstelling waren kostbare diamanten parures uitge stald, geleverd door den destijds zeer bekenden Engelschen juwelier Hancock. Op zekeren dag bleek, dat daarvan een deel was ontvreemd. Z. M. deed er de bevoegde autoriteiten kennis van geven en een uitvoerig onderzoek werd ingesteld, dat echter tot hoegenaamd geen resultaat leidde wat betreft het opsporen van den dader of de daders, hoewel de diefstal op klaarlichten dag gepleegd moest zijn, ’t geen werd afgeleid uit het feit, dat alles des voormiddags nog compleet was gezien en in den vroegen namiddag de vermissing der preciosa werd ge constateerd. Laat ik nog even de Kermiswandeling van Koningin met talrijk gevolg in herinnering brengen. Die geschiedde telken jare, en wel des Donderdags. De Koning was dan in groot tenue met zijn bekende baret met grooten pluim en diamanten agrafe op. De Koningin was zeer rijk in brocaat of fluweel gekleed en had veelal een zeer kostbaren oranjezijden sjaal om de schouders. Daarachter de kroonprins Willem, met zijne echtgenoote, later Koningin Sophia, verder de Prinsen 9 HET GLANSTIJDPERK VAN HET KONINKLIJK PALEIS. 129

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 148