I32 HET GLANSTIJDPERK VAN HET KONINKLIJK PALEIS. in een woord goed menschwas geen financier, wat hij trouwens met heel veel overigens artistieke en voortreffe lijke menschen gemeen had en dat vele goeden onder het levende geslacht nog zeer dikwerf kenmerkt. Welnu, als gevolg van die verevening, werden de kunstverzamelingen, oranjerieën met inhoud, menagerieën enz. verkocht, galerijen en torens tegen den grond ge worpen, alle terreinen, tuinen, Willemspark, moestuinen, boomgaarden, stallen, het reeds sedert den dood van Prins Alexander verlaten huis met tuin, van de hand gedaan en particuliere bouwers stichtten den nieuwen toestand zooals die nu is. Van de Koninklijke manege aan het Willemspark werd later de Willemskerk gemaakt, die in November 1906 vijftig jaren in gebruik is geweest. Dr. Wap c. s. hebben nog lang een mooi stuk van den paleistuin op den hoek van de tegenwoordige Oranjestraat in bezit gehad met het doel om er een gebouw voor Kunsten en Wetenschappen op te stichten Musis sacrum”. Dat uniek prachtige plan (mooier stand is niet meer gevonden), viel echter door gebrek aan steun in ’t water, wat jammer te noemen is. Koningin Anna Paulowna leefde nog jaren na den dood des Konings in vrede op Buitenrust aan den Sche- veningschen weg, ze wandelde veel in de parken er van of ze reed er rond in een laag wagentje op Russische manier bespannen met haar getrouwen koetsier; maar in het publiek zag men haar niet meer. Zonder onbescheiden te zijn zij hier nog een merk waardig feit gereleveerd. De Koningin Anna Paulowna dan, stelde belang in het onderzoek der psychische feiten, dat toen in opkomst was. Zoo werd een beroemde per soonlijkheid op dat merkwaardig gebied hier te lande vertoevende, door een aanzienlijk landgenoot geïntrodu ceerd, en op Buitenrust een seance gegeven met resul-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 151