136 HET GLANSTIJDPERK VAN HET KONINKLIJK PALEIS. opengesteld; het stukje dat nog van den tuin over was, werd rond de bloemperken geïllumineerd, er werd gedanst en gegastreerd, maar vergeleken bij hetgeen vroeger in dat paleis geschiedde, beteekende dit niets. Later werd nóg meer tegen den grond geworpen. Het was ten tijde dat de Wilhelminagalerij werd gebouwd. Toen viel het complex gebouwen in de Heulstraat tot en met de Nederlandsche Bank. Dat omvatte in de Heul straat de groote Paleiskeuken, de bakkerij van Koningin Anna Paulowna, concierge woning en andere woningen met binnenplaats, benevens het hoekhuis hiervoor om schreven, eveneens met binnenplaats. Aan de groote binnenplaats vielen weg, gangen tot laatstgemeld complex voerende, kelders, lokalen tot den staldienst behoorende en zoo meer, waardoor de toestand geboren werd, gelijk die nu is. Laat ik ten slotte nog mededeelen dat de zorg voor het Paleis Kneuterdijk, thans is opgedragen aan een ouden trouwen dienaar van ons vorstenhuis, A. Beekes, die drie koninginnen diende en door onze beminde Koningin Wilhelmina op Plaar laatsten verjaardag werd begiftigd met de groote gouden medaille der huisorde van verdienste van Oranje. Beekes bewoont een paar zeer comfortabele vertrekken waarin ook nog plafondschilde ringen en paneelen boven de deuren voorkomen, waar onder een paar goede uit de 17e eeuw. Daarenboven heeft hij een bureaukamer. En hiermee heb ik aan de lezers medegedeeld, wat mij voorkwam nog aan velen belang te kunnen inboezemen, niet alleen aan Koningsgezinde Nederlanders, maar vooral ook aan de kinderen en naneven van hen, die het behandelde glanstijdperk mede maakten, of wel van nabij konden gadeslaan. Van het Paleis Kneuterdijk werd nog nu en dan de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 156