HET OUDE HAAGSCHE POSTWEZEN. 141 overige bezittingen der Habsburgers in Italië in hun post verkeer op te nemen. Johan Baptist kreeg toen den titel van „Maitre général des postes pour tous noz royaumes, pays et seigneuries” en hij moet beschouwd worden als de stichter dier dynastie van postbeheerders, die eeuwen lang en bijna tot in onze tijden den scepter over Midden-Europa gezwaaid hebben. De eerste postroute BrusselWeenenItalië, kreeg spoedig vertak kingen naar Zuid-Frankrijk. Ook werden verbindingen geschapen tusschen Neurenberg, Frankfort a/M en Schaff hausen en ook naar Hamburg. In 1615 ontving Lamoral van Taxis met den graven titel het ambt van algemeen rijkspostmeester in erfelijk leen, waardoor een strijd, die eeuwen duurde, ontstond tusschen de vorsten, die het recht van de post in hun territoir voor zich zelf revendiceerden en de erven van Taxis. De strijd duurde voort tot in de 19e eeuw toen met de stichting van den Duitschen statenbond een einde werd gemaakt aan het bestaan van het Taxische postwezen. Van eigenlijk postverkeer kon geen sprake zijn voor het midden van de 16e eeuw. De kooplieden reisden per soonlijk om zaken te doen, 'en hadden daarom minder behoefte aan briefwisseling, terwijl zij, wanneer dit noodig was, hunne brieven aan vertrouwde reizigers of aan schippers ter bezorging medegaven. Langzamerhand kwamen de grootere steden op het denk beeld om boden aan te stellen tot het vervoer van brieven langs verschillende routen. Deze moesten een som als borg stellen voor de goede bezorging der hun toever trouwde zendingen, want in den beginne reisden zij alleen persoonlijk. Later werden ook in eenige steden overlieden van boden aangesteld, die voor plaatsvervangers zorgden, indien de boden door de een of andere oorzaak verhinderd waren hun dienst waar te nemen. Zonder toestemming

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 161