HET OUDE HAAGSCHE POSTWEZEN. 153 ten hoogste gelegen was. De Bye stoorde zich volstrekt niet aan deze boodschap en liet de post vertrekken zonder de aangekondigde brieven af te wachten, zoodat de Raad pensionaris genoodzaakt was, deze met eenen buiten gewonen koerier na te zenden. De Pensionaris beklaagde zich hierover bij de Edel Mogende Heeren en gaf hun in overweging de Bye wegens dit eigenmachtig optreden te censureeren. Dientengevolge werd de postmeester in het collegie ontboden en duchtig onder handen genomen. Als gevolg van zijne handeling werd hij gedurende zes weken in zijn ambt geschorst en veroordeeld tot de betaling der kosten van het per extra gelegenheid nasturen der missiven. Eenige jaren later treffen wij den naam de Bie of de Bye wederom aan in verband met het Haagsche postwezen, doch nu is het een Johan de Bie. Deze wenschte een post te openen op het leger en associeerde zich deswegen met Martijn Beuckelaar. Zij sloten ten dien einde een notarieel contract, dat als volgt luidde „Compareerden op huyden den i3en Maert 1677 voor „mij Cornells van den Broeck, openbaer notaris bij den Ed. „Hove van Hollandt ende de achtb. Magistraet van ’s Graven- „hage geadmitteert binnen derselver stede residerende, ter „presentie van de naergenoemde getuijgen Johan de Bye „ende Martijn Beuckelaer postmeesters van haer Ho. Mo. „ende verclaerden mitsdesen met den anderen verdragen, „geaccordeert ende overeengecomen te wesen, dat sy met den anderen tot haeren costen sullen aenleggen een posterye „van hier uyt den Plage op ’t leger van den Staet ende dat „yder by provisie ten dieneynde sal by brengen ende geven „vier bequaeme peerden ende yder drie kneghts daertoe „houden, ende soo meer paerdenvereyschtcomen te worden, „dat yder daertoe sal aencoopen een gerechte helft van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 173