i56 HET OUDE HAAGSCHE POSTWEZEN. den 1) Aan de welwillendheid van den heer oud-referendaris M. A. van Rhede van der Kloot heb ik onderstaande aanteeke- ningen omtrent den postmeester Dedel te danken. Mr. Willem Gerrit Dedel was het eenig kind van den burge meester Jan Dedel en van Anna Maria Hudde. Hij was geboren te ’s Gravenhage den 30 Maart 1675, en is overleden te Leiden den 22 Januari 1715. Hij is geweest secretaris, president, schepen en raad van Amsterdam en postmeester der posterijen op Duitschland, Italië en Frankrijk. Den 5 Januari 1702 huwde hij te Amsterdam Susanna Sophia van de Blocquerie, geboren te Amsterdam 6 Maart 1675, overleden aldaar 30 Juli 1733. De vroedschap der stad ’s Gravenhage benoemde in het voorjaar van 1682 den minderjarigen zoon van Jan Hudde Dedel tot postmeester van den Haag. Deze heette Willem Gerrit Dedel 3) en werd een zeer invloedrijk personage. De Prins van Thurn Taxis werd officieel van deze benoeming in kennis gesteld en in een schrijven van 7 Juni 1682 aan de Magistraten beloofde hij even welwillend te zullen zijn tegenover den nieuwen functionaris, als hij tegen over diens voorganger was geweest. Hij eindigde zijn epistel met de woorden „Et comme le sieur Bors, mon commis de Ruremonde „vient par mes ordres d’arrester un accord a eet efifet „avec son pere. (Jan Hudde Dedel, die voor zijn minder jarigen zoon optrad) que vous avez ratifié, vous ne deviez „nullement doubter de la sincérité de mes intentions.” Wij zullen nu wat langer stilstaan bij eene aangelegen heid, die gedurende bijna 60 jaren de diplomatie van Frankrijk en der Republiek en buitendien de Staten van ons land bezig hielden, zonder dat ze naar ik meen eene definitieve oplossing verkreeg. Het betrof een geschil tus- schen de Fransche algemeene postdirectie en de post meesters van eenige Hollandsche steden, waaronder die van Js Gravenhage.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 176