12 DE JURISDICTIE-GESCHILLEN. uitzondering Vele jaren De Magistraat verzocht ten slotte de Staten, dat zij zouden beslissen: i°. dat Van Balen voor hem als zijn com- petenten rechter moest terechtstaan; 2°. dat, zoo burgers voor het Hof ontboden werden, zij in zoodanige termen zouden worden opgeroepen, dat zij duidelijk konden weten, dat zij als getuigen werden ontbodenen 30. dat, zoo burgers aan zulk een oproeping niet voldeden, zij daartoe alleen werden, zouden terechtstaan voor den rechter hunner woonplaats, en niet voor dien van de plaats des misdrijfs. Zoo begreep het Hof het ook in zijne bovenvermelde missive, maar het drukte de vrees uit, dat anderen er iets anders uit zouden lezen, en dat daardoor geschillen zouden kunnen ontstaan: daarom ver zochten zij de Staten, om bij een nieuw Plakkaat duidelijk vast te stellen, wat te dien aanzien rechtens was. Zoo kwam de Interpretatie van 1678 in de wereld. En wat gebeurde nu? Bij het overschrijven of bij het drukken vielen een paar regels uit, zonder dat zulks werd bemerkt, en zoo werd het Plakkaat on volledig en verminkt gepubliceerd en opgenomen in het Groot Plakkaatboek deel IV blz. 499. En nu was het gevolg der uit- t lating dat de Interpretatie het tegendeelinhield van het Plakkaat, dat daardoor heette te zijn verduidelijkt en tevens het tegen deel van wat in de Interpretatie werd bedoeld. Wij lezen toch in de Interpretatie, zooals zij is afgekondigd: „dat tot de recherche en „Judicature over de delicten alleen zijn gequalificeert de Officieren „en Rechters van de Plaetsen, daer het Delict soude mogen sijn „gedaen, zoo wanneer de Delinquanten niet voortvluchtig of in „flagranti delicto souden mogen zijn geapprehendeert of bij hunne voortvluchtigheyt aldaer teegens hem geprocedeert.” Hierdoor wordt dus bepaald, in strijd met het Plakkaat van 1677, dat de rechter van de plaats des misdrijfs bevoegd is, en tevens is de uitzondering aan het slot volmaakt onbegrijpelijk en zonder zin. na de afkondiging van de Interpretatie bleek het dat tusschen de woorden Rechters en van de Plaetsen waren uitgevallen de woorden „over het territoir waaronder de „Delinquanten woonachtigh zijn, met exclusie van de Officieren „en Rechters”. Door de invoeging dier woorden krijgt de Interpretatie een goeden zin overeenkomstig het Plakkaat van 1677 en sluit de uitzonderingsbepaling zich logisch aan de voor afgaande zinsnede aan.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 18