i8i HET OUDE HAAGSCHE POSTWEZEN. „kortinge van wat natuer deselve mochte zijn of hoe die „sonde genaemt ende uytgedruckt kunnen worden. „Alsmede alle jaaren vier half vaten van het beste, en „verschste Bredaas bier en acht van de beste Bredaase „cappoenen, waervan de helft te voldoen in 't laetst van „October 1712 ende de andere helft in de maent April „1713 en soo vervolgens in de volgende jaaren. „Daerenboven soo neemt de tweede comparant in syne „gemelde qualiteit op sich by continuation het sorteergelt „tot Alphen. „Alsmede nogh tot synen lasten van Druynen na Breda „op syn paarden mede te voeren alle de Haagse, ende „alle andere brieven en pacquetten, die den eerste compa rant op syn paarden mede voert, behoorende aen den „heer postmeester tot Breda, en niet verder, sonder daer- „voor iets te mogen pretenderen. „Oock blyven de wedersyds comparanten verplicht om „alle pacquetten ende brieven in den Hage, ende tot Breda, „als derselver nabij gelegen dorpen behoorende, getrou- „welyck aen malkander te senden, sonder echter verplicht „te zijn van met den anderen te reeckenen, sullende yder „voor sich behouden hetgene hij ontfangt. „Sullende desen contracte syn aenvangh nemen, den „eersten October 1712 ende gedurende soo langh den „eersten comparant in leven sal zijn. „Belovende de voorn, comparanten in qualiteit als boven „dit accord ende conventie in alle desselfs respective leeden „ende deelen punctuelyck na te comen ende te agtervolgen, „en elkanderen het effect van dien te laten genieten, „daervoor verbindende henluyder respective persoonen en „goederen, deselve onderwerpende ten bedwange van alle „rechten ende rechteren ende specialyck den welgemelde „Hove van Hollandt ende den Souverainen Raede ende „Leenhove van Brabant alhier. Tevreden zynde sigh in den

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 201