182 HET OUDE HAAGSCHE POSTWEZEN. Ten slotte citeeren wij hieronder het een maand later gesloten notarieele contract met Mr. Ernest van Beveren, oud burgemeester en postmeester van Dordrecht. „Op huyden den negenthienden October 1712 zijn voor „mij Cornelis de Haen, openbaer notaris, bij den Ed. Hove „van Hollandt geadmitteert in ’s Gravenhage residerende, „ende voor den naegenoemde getuygen gecompareert D’heer „Henrick Borrebagh, postmeester alhier in den Hage, ter „eenre ende de hr. Hubert van Wetten, notaris binnen de „stadt Dordrecht, ende Procureur voor den Ed. Hove ende „hoogen vierschaer van Zuythollandt als last en procuratie „hebbende van den heer Mr. Ernest van Bevere, heere „van West-IJsselmonde, out-burgermeester postmeester der „voorsz. Stadt Dordrecht, zynde deselve procuratie ge- passeert voor den notaris Cornelis van Aansurgh, ende „sekere getuygen binnen de voors. Stadt Dordrecht, op „den 12e deser lopende maendt October 1712 ons notaris „en getuygen op het passeren deses vertoont en gebleecken „en sulcx ter andere zijde, dewelcke verclaerden metten „innehouden ende nacomen deses soo by den voorn. Hove „als Rade van Brabandt vrywillichlijck tot costen van de „gebrekigen te laten condemneren daertoe onwederroepe- „lijck constituerende voor den voors. Hove de procureurs „Mattheus Stipel, Johan Ruyl, Abraham Oulry en Victor „Brey, en voor den welgemelde Rade van Brabant de „procureurs Syrach van Oldersom, Willem van Strijp, „Hendrick Muller en Paulus Loeff te samen en yder van „hun int bysonder, soo om de voorsz. condemnatie te „versoecken, als daerinne te consenteren respective. Be- „lovende de rato als naer rechten. Aldus ter goeder „trouwen gedaen ende gepasseert in’s Gravenhage voors., „ter presentie van Johannes Scholtes, en Johannes van „Sannes als getuigen ten desen versocht.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 202