183 HET OUDE HAAGSCHE POSTWEZEN. weder van de „anderen in qualiteyt ende naeme als boven, geaccordeert, „ende geconveniert te wesen tot gerechtinge van een „nabuerlycke vrientschap, ende correspondentie in soo- „danigen loop ende routes, mitsgaders bestellen van „brieven in voegen ende manieren hiernaer volgende, „omme deselve den anderen getrouwelyck te presteren, „ende sonder eenige interruptie oprechtelyck te houden „ende te doen onderhouden, soo ter eenre als ter andere „zijde; namentlyck dat den voornoemde heer tweede com- „parant desselfs heer principaels brieven, soo op de steden ,,’s Hertogenbosch, Breda, Gorinchem, Schoonhoven, ende „andere omleggende steden ende plaetsen behoorende met „syne eyge paarden op syne kosten alle dagen sal moeten „brengen tot Gouda ende verder niet, en deselve aldaer „wederom affhaelen, dat oock den voornoemde heer tweede „comparant in qualiteit voorsz. syne brieven op Maestricht, „Luyck, Aken en de verdere plaetsen driemael ter weecke „op gelycke manier tydelyck sal voeren ende afhaelen tot „Gorinchem off het Pinckeveer mitsgaders sal noch den „selven heer tweede comparant in qualiteit als boven met „de Amsterdam „ende Utrecht brieven oock mede nemen „alle de brieven die in deze routes tot het comptoir van „de voornoemde heer eerste comparant off desselfs corres- pondenten behooren, en deselve alle dagen vice versa „van Gouda tot Alphen, en weder van Alphen tot Gouda „moeten brengen. „Waer tegens den voorn heer eerste comparant belooft „en aenneemt by desen alle de brieven van des heer „tweede comparants heer principael, die alle dagen op „Schoonhoven, Gorinchem, ’s Hertogenbosch, Breda ende „alle verdere omleggende plaetsen ende steden van de „stadt Gouda moeten gereden werden, alleen tot synen „kosten ende lasten op de voorsz. steden met syne paarden „te voeren ende te doen transporteren en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 203