184 HET OUDE HAAGSCHE POSTWEZEN. beyder postmeesters ofte „voorsz. steden spoedich en prompt tot Gouda te brengen; „gelyck hy heer eerste comparant oock belooft ende aen- neemt alle de brieven van den voorn heer tweede com- „parants principael, die driemael ter weecke werden „afgesonden op Maestricht, Luyck, Aken ende verdere „omleggende steden ende plaetsen mede tot syne kosten „als boven, op het Pinkeveer ofte de stadt van Gorinchem „tydelyck aft’ te haelen en ter gedestineerder plaetse goedt „addres te doen hebben. Ende de retouren van de voorsz. „steden op Dordrecht alle weecke driemael tot Gorinchem „off het Pinkerveer op haeren behoorlycken tijdt prompt „ende spoedigh aen desselfs postillion ofte posthouder te „behandigen, sonder dat des voorn, tweede comparants „heer principael voor dese routes off transporten wegens „knechts, paerden, veeren en verschotten off eenige op komende kosten, hoe die genaamt, ofte uytgedruckt sou- „den konnen off mogen werden, gehouden sal wesen, „eene stuijver te betalen, maer sullen alle de kosten „voorsz. zyn ende blyven alleen tot laste van de voorn, „heer eerste comparant. Ende by aldien het quame te „gebeuren, dat den voorsz. eerste comparant dese voorsz. „routes uyt nootsaeckelycheyt soude moeten verleggen „off veranderen, soo sullen des niettegenstaende alle de „bovengeschreven onkosten ende die verder op de nieuwe „routes soude komen te vallen, blyven, mitsgaders gesup- „porteert en gedragen werden alleen by den heer eerste „comparant, sonder des aengaende iets tot laste van des „voorn, tweede comparants heer principael te mogen „eysschen ofte pretenderen, onder wat pretext t selve „oock soude moge wesen. „Ende ingevalle een van „comparanten qq als boven eenigh geschil ofte questie „quamen te verkrygen met de bodens off" postmeesters „van de steden off plaatsen in dese haer routes gelegen,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 204