185 HET OUDE HAAGSCHE POSTWEZEN. „over het ryden, bestellinge ofte porten van hare brie- „ven, soo sullen sy gehouden zijn den een den anderen „in haer goet recht te helpen mainteneren, om gesa- „mentlijck soodanige constraintes by der handt te nemen, „en te gebruijcken, als sy sullen goetvinden te behooren, „om alsoo malkanders interest soo veel mogelijck in alle regtmaticheyt te bevorderen, sonder daer van in eenige „gebreecken te moge blyven; en sal de voors. tweeden „comparant oock ingevalle voorsz. heer eerste comparant „met den bode van Dordrecht op ’s Gravenhage syne „correspondent in rupture geraeckte, gehouden wesen, „om de Haegse, Dortse brieven van Alphen op Dor drecht te doen transporteren op synen costen, dogh „langer durende als een jaer, soo belooft den heer eerste „comparant aen den heer tweede comparant qq in de vol gende jaren de genoemde rupture durende daervor en „te sullen voldoen een somme van een hondert vyff en „twintich guldens jaerlijx. „Ende by al dien de stadt van Maestricht gedurende het „leven van deze respective postmeester off heeren com paranten in qualiteit als boven quam te vervallen in „handen van eenige vyanden van desen staet dat Godt „verhoede) soo sal gedurende de selven tijdt dit contract „werden gesurcheert ende buy ten executie blijven, ter „tijdt en wijlen toe, dat de voorsz. stadt wederom sal „zyn gekomen onder de gehoorsaemheyt van desen staet, „als wanneer desen contracte wederom syn behoorlyck „effect sal moeten hebben. „Ende sal de heer tweede comparant in syne meer- genoemde qualiteit aen den heer eerste comparant jaer- „lycks gehouden wesen, gelyck hy tot sijn heer prinerpaels „costen belooft mits desen te senden, en te besorgen een „half aam van de beste oude Rynsche wijn, ende imme- „diaat na het sluyten van dit contract drie halve aamen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 205