186 HET OUDE HAAGSCHE POSTWEZEN. I.IO —-3 verzending Voor een „van dito soort beste Rynschewijn voor de reets ver- „loopene ende geexpireerde acht jaeren, zedert 1704, tot „den jen October 1712, hebbende oversulcx desen con- „tracte syn aenvangh genomen metten ie October 1712 „jongstleden en sullende geduren soo langh de heer eerste „comparant in leven sal zyn, ende bekenden de voorn, „comparanten tot den voorsz. eersten October 1712, wegens „de posterye tot elkanders lasten niets meerder te preten deren te hebben, maer van alles ter wederzyden vol- „daen te zyn. „Ende op dat dese conventie en overeenkomst getrou- „welyck sou de onderhouden en gepractiseert werden, soo „verklaerden de voornoemde postmeesters ofte compa- „ranten in qualiteit voors. respective alle het geene hier „inne geexpresseert ofte uytgedruckt staat getrouwelyck „ende oprechtelyck te sullen onderhouden ende naer- „komen, sonder in eenige pointen te blyven in gebreecken, „onder den verbande van syn heer eerste comparants „persoon en goederen, ende uit reguarde van den heer „tweede comparant van desselfs heer prinerpaels persoon „ende goederen, deselve subjecterende alle heeren, hoven, „rechten, ende rechteren, ende in t bysonder den edele hove „van Hollandt. Aldus gedaen ende gepasseert in ’s Graven- „hage voorsz. ter presentie van Jan van Delden ende Jan Mouton, als getuygen ten desen versocht.” Daar het onzen lezers wellicht interesseert te vernemen wat men voor geldzendingen in het begin van de 18e eeuw rekende, zullen wij dit hieronder mededeelen. Voor de veerschippers tusschen den Haag en Haarlem werd den 30 September 1707 het volgende tarief voor van geldswaarde en brieven vastgesteld. kistje of tonnetje geld voor het land behalve de onkosten een verzegeld pakje geld

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 206