HET OUDE HAAGSCHE POSTWEZEN. 192 te ’s Graveland en den 7 Juli 1733 gehuwd met Maria Boreel was er postmeester van de Overijsselsche post. De zoon van Mr. Willem Gerrit Dedel en Suzanna Sophia van de Blocquerie met name Mr. Jan Hudde Dedel te 's Gravenhage op 24 October 1702 geboren en aldaar den 26 November 1777 overleden, was postmeester van het Duitsche en Italiaansche postkantoor; hij huwde den 26 September 1725 te Amstelveen met Magdalena Antonia Muyssart. In 1737 was hij burgemeester van den Haag, woonde in de Vlamingstraat en werd geschat op een jaarlijksch inkomen van 18000 gulden. Zijn zoon Mr. Willem Gerrit Dedel geboren den 17 Mei 1726 bekleedde verschillende hooge ambten, hij was com missaris, schepen van Amsterdam, ambassadeur in Turkije en postmeester op Brabant, Frankrijk, Spanje en Portugal te ’s Gravenhage. In het jaar der troebelen 1748 vonden de burgemeesters in de tot hunne coterie behoorende postmeesters een ge willig instrument om de verspreiding van toenmaals als seditieus beschouwde meeningsuitingen tegen te gaan. Wij willen hiervan een voorbeeld aanhalen ons geleverd door den Haagschen postmeester Jacob van Assendelft. Op last van de Staten van Holland en West-Friesland hadden de Gecommitteerden van dit gewest de gebroeders Izaak en Johannes Enschedé, courantiers van deHaarlemsche Courant, aangeschreven en gelast deze courant te suspen- deeren. Aan de overheid in den Haag werd van dit be sluit kennis gegeven, opdat wanneer de drukkers zich niet aan dit bevel mochten storen, de Haarlemsche couranten op het Haagsche postkantoor uit de pakken gelicht zouden worden om te beletten dat ze verkocht of uitgedeeld werden. Tevens werd haar bevolen den courantier in den Haag streng te verbieden, gedurende de gisting over de afschaffing van de gemeene lands verpachte middelen, eenige melding

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 212