HAAGSCHE KOFFIEHUIZEN. 209 partijen en diner In 1849 schijnt het bestaan der inrichting aan een zijden draad te hebben gehangen, blijkens de volgende annonce: De heer de Wit adverteerde in dien tijd waarvan Kneppelhout spreekt druk in het Dagblad. Eén uit de greep: Dagblad 22 Mei 1835. „Huis ten Deijl, onder Wassenaar bij ’s Gravenhage, gehouden door J. de Wit die de eer heeft het publiek te informeeren, dat hij, gedurende het zomersaizoen geven zal Open Tafel, en wel des middags ten 4 ure. De prijs is bepaald op 2 gulden. Recommandeert zich en belooft een goede en prompte bediening. Tot het bespreken der plaatsen adressere men zich te Leiden aan het Bureau der Diligence, bij den heer Frank, in „de Beurs van Amsterdam”, en te ’s-Gravenhage in de Oude Doelen, welke ’s morgens voor twaalf ure geschieden kan”. Ik constateer vervolgens in Mei 1842 den verkoop van een hecht, sterk welgebouwd en aangenaam gesitueerd huis, erve en tuin van ouds genaamd „Het huis ten Deijl” en in Juli 1842 de wederverschijning van den heer de Wit met de volgende advertentie Dagblad, 9 Maart 1849. Te huur om dadelijk te aanvaarden het buitenverblijf „Ons genoegen” gelegen langs den straatweg aan den Deijl onder Wassenaar; door de daarbij gebouwde stal lingen, ingericht voor logement en herberg, waaraan ten 14 De ondergeteekende heeft de eer het geachte publiek kennis te geven dat zijn etablissement het „Huis ten Deijl” op denzelfden voet als tot dusverre, bestaan en ingericht blijft tot het geven van partijen en diner enz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 232