HAAGSCHE KOFFIEHUIZEN. 211 van die tentjes Tien jaar later was zij er nog en concurreerde toen tegen de Tent, blijkens de volgende advertentie in het Dagblad van 26 Juni 1839: „Paviljoen in het Bosch van heden af en vervolgens telkens Woensdag namiddag, gedurende het zomersaizoen Muzijk als dat hetwelk voor het Gebouw van de societeijt gegeven wordt.” Dat waren de Lanciers die daar dan speelden. Behalve deze muziek waren de knappe dochters van de Weduwe Reijgers, de „Reijgertjes” zooals zij in de wandeling genoemd werden, eene groote aantrekkelijkheid van het etablissement waardoor vele jongelui bewogen werden een wandeling naar het Bosch te maken. Onder die „lions” was bekend een zekere „Tony” die later met een der dochters trouwde. Het etablissement heeft zich nooit mogen verheugen in een zeer goede reputatie, het werd door eerzame burgers steeds met een wantrouwend oog aangezien en dit is misschien wel de voorname reden geweest waarom het eindelijk in 1883 moest verdwijnen. Niet lang daarna zouden ook de bekende tentjes langs den ingang van het Bosch moeten verdwijnen, ook al in het belang van de zedelijkheid. Op dat punt zijn wij dus ontegenzeggelijk vooruit gegaan. Er bestonden vijf ie. Nieuw Paviljoen. 2e. Willemspaviljoen. 3e. Bosch- en Veldzicht. 4e. Ruimzicht. 5e. Buitenlust. In het Willemspaviljoen was Zondagsavonds muziek, voornaam muziek dan, weer concurreerende met het groote paviljoen, want muziek was er altijd; in een dier tentjes

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 234