2IÓ HAAGSCHE KOFFIEHUIZEN, eenigen zoon in, en maakte er een zeer artistiek interieur van, in overeenstemming met de schilderachtige natuur. Stroebel liet alles maar in ’t wild groeien met heerlijke kamperfoely daartusschen. Bouwondernemers legden later beslag op dit schoone stukje natuur. 22 Januari 1886 vielen de eerste boomen van dit heerlijk buitenverblijf. Nu is het het bebouwde Prinse Vinkenpark. Het is hier de plaats om den Bataafschen boer te ver melden Omtrent de geschiedenis van den Bataafschen boer schrijft I. B. v. B. „Ónder de Hagenaars, zelfs onder hen die hier geboren „zijn en sedert hier gewoond hebben, zijn er, geloof ik, „niet velen die weten, wie de persoon geweest is, die „zijn naam heeft nagelaten aan een bekend plekje in het „Scheveningsche Bosch. Geheel en al raadselachtig voor „vreemdelingen is het, op hun wandeling door de laantjes „een handwijzer te vinden, die hen naar „den Bataaf” „verwijst. Zijn zij zoo gelukkig dat geheimzinnige wezen „te ontdekken, dan zullen zij wel nooit raden welk ver- „band er bestaat tusschen een melkinrichting met tennis- „banen en een Bataafschen boer.” De oorsprong van den naam wordt dan aldus verteld „In 1798 het jaar der Staatsregeling van het Bataafsche „Volk verscheen er een zeer uitvoerig Rapport der „Commissie van superintendentie over het onderhoud „der duinen, waarbij belangrijke voorstellen werden ge- „daan aangaande de helmplanting en de kolonisatie der „duingronden, ten einde de duinen eenerzijds tegen ver stuiving te bewaren en anderzijds productief tef maken „door bezaaiing en beplanting. Want de commissie, die „de konijnen nadeelig achtte voor de zeewering en dit „gedierte wilde uitroeien, of, zooals men het destijds „noemde de ziende duinen (d. i. duinen met konijnen)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 240