HAAGSCHE KOFFIEHUIZEN. 219 5 Maart 1830 bevat de volgende „de knappe juffrouw Schmidt in het buffet stond en dat „later „Klein Zorgvliet” heette.” Omtrent de geschiedenis zien wij op blz. 32 van het Jaarboek van die Haghe 1904 het volgende: „Dat Halfweg herschapen in het Hotel Promenade „onderging velerlei lotwisselingen; als „Klein Zorgvliet” „was het oorspronkelijk een vorstelijk jachthuisje van „Willem I, later in de eerste helft der 19e eeuw bekend „als de veelbezochte pleisterplaats „Buitenlust” toen „jaren lang een particulier buitentje en toen dat werd „verlaten en een tijd lang ledig stond begon men te „begrijpen dat eene uitspanning halfweg stad en dorp „toch wel eene toekomst kon hebben en zoo ontstond „Promenade”. Dit is dus in ’t kort de geschiedenis. Nu zullen wij nog een paar episodes uit die geschiedenis nader aanstippen Het Dagblad van bekendmaking Tot verkrijging van de nog weinig voorhanden zijnde toegangsbiljetten en informatiën omtrent de redoute, welke, op verzoek van een aantal der fatsoenlijkste ingezetenen en met behoorlijke toestemming van de Burgemeesters en Wethouders dezer stad op Donderdag a. s. den ren Maart is bepaald, te zullen plaats hebben in het Nieuwe Paviljoen, genaamd Buitenlust halfweg Scheveningen, zal men zich kunnen vervoegen aan het huis van den eigenaar van gemeld paviljoen in de Korte Poten wijk R n°. 406, waar van heden af tot en met Woensdag aanstaande, van des avonds 5 tot 7 uren, uitgenomen a.s. Zondag, als wanneer het paviljoen bij goed weder, zooals naar gewoonte ge opend is des middags van 1 tot 3 uren, een der heeren commissarissen zal vaceeren, aan wien het door het gezel schap volkomen is overgelaten het al of niet accepteeren

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 244