220 HAAGSCHE KOFFIEHUIZEN. van diegenen, welke tot bijwoning van deze redoute moch ten inclineeren, overtuigd van hunnen kieschen smaak, in deze duidelijk zichtbaar aan ons bewezen door de voor- loopige toebereidselen, welke daarvoor bereids in gereed heid zijn gebracht en die wij vertrouwen ook de algemeene goedkeuring te zullen wegdragen van wege het gezelschap. Misschien was met deze bekendmaking ook nog wel bedoeld een proeve van ’s gezelschaps kieschen smaak op het gebied der fraaie letteren te geven. In ieder geval moest de steller der vorige annonce nogmaals een stuk van zijn hand het licht doen zien en wel in het Dagblad van 10 Maart 1830. Dat de zin nu iets korter was lag in den aard der mededeeling, als zijnde meer een supplement. Deze proclamatie luidde als volgt De redoute, welke bepaald was den nen Maart te zullen plaats hebben in het Paviljoen, halfweg Scheveningen, is op verzoek nu vastgesteld op Donderdag den i8en dezer met die verandering slechts dat het nu Bal Masqué et Paré zal zijn en men dus ook ongemaskerd wordt toe gelaten. Tot verkrijging van de nog voorhanden zijnde entréebiljetten zal men zich tot uiterlijk a. s. Maandag van des avond ten 5 tot 7 uren, aan het huis van den eigenaar in de Korte Pooten kunnen vervoegenwaartoe een der Commissarissen zal vaceeren. N.B. Men zal zorgen, dat er een goed magazijn van fraaie costumes aan het gebouw voorhanden is, waarvan men tot zeer matige prijzen gebruik zal kunnen maken. De eigenaar van het paviljoen berichtte bij zoo’n ge legenheid het publiek nog eens speciaal dat ’s avonds de weg van het tolhek tot aan zijn gebouw, behoorlijk ver licht zou zijn.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 245