•22.6 HAAGSCHE KOFFIEHUIZEN. Leidsche en Delftsche studenten van dien tijd hebben hier menig vroolijk avondje meegemaakt in het gezelschap hunner dulcinea’s. Vroeger was die grond ingenomen door een villa waar van een gedeelte van den tuin was afgekocht om de tegenwoordige Duinstraat aan te leggen (Eyssel p. 33). 15 Juni 1880 was de datum der opening van het zomer- theater dat zich den naam zag toegewezen van „Victoria- hótel”, en waar toen optrad miss Niagara, de Amerikaan- sche Waterkoningin. Om ook overdag een aantrekkelijkheid te hebben voor de badgasten en de Hagenaars werd een groote zaal ingericht voor „skating-ring” of rolschaatsbaandaar werd toen, omdat het betrekkelijk nog een nieuwtje was, veel gebruik van gemaakt, en het scheen werkelijk dat Puls een groote toekomst te gemoet ging. Om nog meer te imponeeren had de directie een grooten, knappen neger als portier aangenomen. Maar juist die neger overleefde de roem van de zaak en verwierf na eenige jaren in den Haag eene grootere populariteit dan het heele „Victoria.” Een gedeelte grond waarop voornamelijk het huis stond achter in den grooten tuin werd aangekocht voor den bouw van de tegenwoordige kerk in de Duinstraat en het overschietende deel voor den bouw van een villa die, later weder tegen den grond gegooid, voor eenige moderne huizen met tuintjes moest plaats maken. De directie, geen kans ziende om een dergelijk groot lokaal in of nabij Scheveningen te bekomen tot het exploiteeren der zaak, gaf het verder op en daarmede stond de „Neger van Puls” zooals hij in de wandeling werd aangeduid op straat. Maar hij verliet den Haag niet, rekenende op zijne popu lariteit bij het „geëerde Haagsche publiek” waarvan hij (onder onder ons gezegd) nog al eens eenige exemplaren in de buitenlucht had gezet. Als reclame-boodschapper

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 253