23° DE OUDSTE BERICHTEN. i. Het ligt voor de hand, dat zich een middeneeuwsch hand werk slechts daar tot een eenigszins uitgebreide industrie ontwikkelen kon, waar een vrij groot getal menschen aan wezig was of toevallige omstandigheden de gelegenheid tot een ruimer afzet boden. Voor den Haag zullen wij ook op de laatste zeker de aandacht moeten vestigen en ze dan zoeken in de aanwezigheid der grafelijke hof- DE DRAPERYE” VAN DEN HAAG. heeft hij door de Riemer niet vermelde bronnen geraad pleegd, maar niet steeds volledig, terwijl hij verschillende ongebruikt heeft laten liggen. Zoo is het uit tot nu toe gepubliceerde gegevens niet wel mogelijk, over de juist heid van de Riemers bewering te oordeelen, terwijl, mocht zij juist zijn, een eenigszins vollediger kennis omtrent de voornaamste bestaansbron van het oude den Haag zeker niet ongewenscht kan wezen. De oudste keurboeken en ver zamelingen van privilegiën, aanwezig in het gemeente archief, de memorialen van het Hof van Holland, de grafelijkheidsrekeningen en de rekeningen van de baljuws van den Haag, aanwezig in het rijksarchief, bevatten nog heel wat gegevens, waarvan men de voornaamste hier achter afgedrukt zal kunnen vinden, een publicatie welker belangrijkheid op zich zelf misschien niet evenredig zou wezen aan haren omvang, maar die ons niettemin voor komt gerechtvaardigd te zijn, als men haar beschouwt als een bijdrage tot een bronnenverzameling voor de ge schiedenis der nederlandsche nijverheid, eene bronnen verzameling, die eerst langzaam aan het groeien is en waaraan wij toch voor onze kennis der sociale ver houdingen zoozeer behoefte hebben. In een inleidend artikel zullen wij trachten het voornaamste samen te vatten van wat deze bronnen ons kunnen leeren.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 258