DE JURISDICTIE-GESCHILLEN. 20 Dr. W. P. C. Knuttel, Catalogus Pamfletten Kon. Bibl., n°. 1474 v.v. 2) ld., n°. 1441. 3) ld., n° 1525—26. 4) ld., n°. 1473. 6) ld., n°. 1405—1407? 6) ld., n°. 1466. ld., n°. 1464. ld., n°. 2115. 9) Door Jac. 7rt«rZ»z<s.-/rf., n°. 2365—67. 10) 7rf., n°. 2634 en 2635. U) Door Simon van Middelgeest: ld., n°. 3348. ls) ldn°. 3546. I3) ld. n°. 3662. caeterosque Christiani nominis mortales. Dicaeopoli apud Theophilum Agathonem, anno Domini 1606. Een smaadschrift tegen den Keizer. 1608 De Nederlandtsche Byekorf x). Tevens werd de ver spreiding verboden van de volgende tot den Byekorf behoorendepamfletten, als: NaerdereBedenckingen 2), Het Buyrpraetgen 3), Getrouwe Raedt 4), Echo’s 6) en twee andere, aanvangend met de woorden: „Een oudt Schipper” 6) en „Dees wohder-Maer 1614 Sybrandi Lubberti Responsio ad pietatem Hugonis Grotii 8). 1617 Weechschael, omme ’t overwegen d’Oratie vand’ Ed. Heere Dudley Carleton, Ambassadeur van Z. K. M. van Groot-Brittannien a). 1618 Provisionele openinge van verscheijden saecken, ghe- steld in de Remonstrantie van den Heere Advocaet van Holland ende West-Vrieslant 10). 1622 Verantwoordinge van de Wettelijcke Regieringe van Hollandt ende West-Vrieslandt door Hugo de Groot. 1622 Nootwendich discours ofte Vertooch aan de Hoogh Mog: Heeren Staten Generael vande Participanten der Oost-Indische Compagnie tegens de Bewinthebbers n). 1624 Waerachtich verhael van den tijdinge, gekomen uyt Oost-Indiën met het Jacht de Hase in Junio 1624 in Texel ingekomen, aengaende de conspiratie ont- deckt in de Eylanden van Amboyna 12). 1626 B. M. Sacrum. Generosi et Illustris Heroïs Johannis ab Oldenbarneveltquod fuit enz. 13).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 26