DE JURISDICTIE-GESCHILLEN. 21 t) Door Ch. Scribani: Id., n°. 3676. 2) Id., n°. 4571. 3) Id., n°. 5178. 4) Abel Servien graaf de la Roche, ambassadeur van Frankrijk ter vredehandel te Munster: hij was der Republiek zeer ongenegen. Bedoeld is blijkbaar Knuttel, n°. 5531. s) Bedoeld is het geschrift in 1649 anonym uitgegeven door Cl. Sahnasius, waarvan in 1650 verschillende drukken en een Holl. vertaling het licht zagen. Knuttel, n°. 6908. 7) ld., 6848 50. ld., n'J. 6785. 9) Bedoeld is Knuttel, n°. 7020. Het geldt hier echter niet een verbod van een boek, maar een verbod van nadruk; het geschriftje zelf was op last der Staten van Holland uitgegeven. lü) Bedoeld is het bekende werk van L. van Aitzema u) Knuttel, n°. 7297—99. 1626 Hollandsche Apocalipsis x). 1627 Eviduis (sic) minutum in Bellum Bohemicum aucthore Daniele de Viduis. 1638 Kort vertooch vande uytkomsten ende laetste dis coursen en woorden, ghepasseert ende gevallen tus- schen de Predicanten van de Gereformeerde Kercke tot Maestricht ende de Conspirateurs van ’t Grouwe- lijck verraet tegens deselve stadt, door D. Philippus Ludovicus, Predikant tot Maestricht 2). 1645 Extrait de la maladie et guerison de l’Angleterre 3). 1647 Peijs-gedicht tegens den Heere Ambassadeur Ser vient 4). 1650 Defensie Regia pro Carolo Primo 5). 1650 Waerachtige Proceduyre, gepleeght tegens Jacomina de With, Huysvrouwe van den Heere President van Wijngaerden 6). 1650 d’Ontstelde Amsterdammer met sijne waerschouwinge, Raadt, en Antwoort op Bickers beroerte 7). 1650 Blijschap over de verlossinge van Amsterdam 8). 1651 Waarachtig en noodig Berigt 9). 1652 Den Herstelden Leeuw ofte Discours over ’t ghe- passeerde in de Vereenichde Nederlanden in ’t Jaer 1650 en 1651 10). 1652 Articulen tégen de Louvensteijnsche Heeren u).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 27