een 256 DE „DRAPERYE” VAN DEN HAAG. J) Schatting van een uit Engeland geleverde partij bij proces in 1496. Mem. en Sent. v. d. Hove, R. Archief. s) Reg. Sententien v. d. Hove 1478, Nov. 16. De namen der verwers met het te betalen bedrag zijn: Jacob Hey 18R. g. Picter Symonsz. 12 R.g. MeeusClaesz. 6R.g. Jan Claesz. Hoeckensz. 16 Symon Jacobsz. Brouwer 10 Reynier Sybrantsz 6 Claes Dammas 12 Henric Nachtegael 6„ Claes Neel 3 3) De Informacie van 1514 zegt dat er voor 10 jaar 500 waren, toen was echter de nering niet in zoo goeden staat als om streeks 1470. den de verwers tegenover de drapeniers. Voor hun arbeid was weder eenig kapitaal noodig om de vaak dure verf stoffen aan te schaffen. De meekrap bijv, kostte in 1496 12 stuivers de 100 pond, de gemeene 9 stuivers voor een gelijke hoeveelheid terwijl men voor elk laken 32 pond verfstof gebruiken moest (22,3). Dat de verwers kapitaal-krachtiger waren, kan ook geconcludeerd worden uit het feit, dat zij met de drapeniers in 1478 bezwaard werden met de betaling van de gelden, die de meester vollers van hun knechten eischten voor de door hen geleden schade bij een uitgang der laatsten. Schout en schepenen wilden hen zelfs alles laten betalen, maar op hun protest stelde het Hof van Holland het aandeel der ver wers op x/3, Een omslag daarbij opgemaakt leert ons dat er toen 9 verwers waren en geeft hun onderlinge ver mogensverhouding aan 2). In 1520 waren er nog maar 2 (21). Hun werk bracht hen samen rondom de Verwersgracht en dus in geregeld contact, maar hun betrekkelijk klein getal bewerkte toch, dat zij tegenover de drapeniers niet zoo heel veel vermochten en zich ten slotte aan vrij lastige keuren moesten onderwerpen. Anders was het met de vollers. Het soort werk, dat zij verrichtten, eischte vele en krachtige arbeiders. In den besten tijd waren er meer dan 500 3) en zij allen werden tengevolge van de behoefte aan water voor het

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 291