DE JUR1SD1CTIE-GESCHILLEN. 23 x) Id., n°. 1133337, 11406 7 enz. Zie over den schrijver Dr. W. P. C. Knuttel, Johannes Rothe (in Ned. Spectator, 1895, biz. 150 en 157). 2) Bedoeld zal zijn het gelijknamige werk van L. Aubery. 3) Knuttel, n°. 12214. 4) ld., n°. 12331 v.v. 6) Het fransche boekje van Pierre Boyer werd verboden; er verschenen in hetzelfde jaar meer dan één holl. vertaling, zie Knuttel, n°. 12982, 12985. 6) Welke „Morgenwekker” hier bedoeld kan zijn, is niet duidelijk. Sacrae Scripturae interpres (van Spinosa’s vriend Lod. Meyer)', 40. Tractatus TheologicoPoliticus (van Spinosa). 1676 Pasquillen door zekeren Johannes Rothé 1). 1678 B. D. Spinosa. Opera Postuma. 1679 De Staten v, Holland verbieden het drukken van fransche couranten, gazettes, gazette raisonnée, nou- velles choisies, lardons. Het drukken van duitsche couranten werd niet verboden, doch aan de drukkers en uitgevers werd groote voorzichtigheid aanbevolen. 1679 Reglement tegen de Wantrouwigheid der Hëeren, enz. drukker C. Hoekwater. 1681 Mémoires pour servir a l’histoire d’Hollande, drukker A. Moetjes s). 1684 De oude mode van den nieuwen Staat van Oorlog 3). 1685 Een geschrift op den naam van den Hertog van Monmouth tegen Z. K. M. van Groot-Brittannië 4). 1688 La couronne usurpée 5). 1691 Reveille-matin 6). 1711 Formulaire du serment d’abjuration, comme il se fait a présent dans la Grande Bretagne, et questions sur le dit serment. De drukker M. Rognet werd ver oordeeld tot eene boete van 200 gulden. 1717 Injurieus libel tegen Godfried Henrici, predikant in de Gemeente der Augsburgsche confessie (Zie Ser- vaas v. Rooyen. Verb, boeken blz. 12).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 29