265 hersteld (13A 3o); absoluut was het bovendien verboden, dat een voller „zijnen calants van den drapenieres geit lienen, also veel als enen doeyt” (12,2), hetzij om de ontduiking van de voorgaande bepaling te verhinderen, hetzij om te voor komen, dat financieel minder krachtige drapeniers van hun vollers afhankelijk werden. Later, in 1476, werd zelfs vastgesteld dat de drapeniers eiken Zaterdag, of uiterlijk Zondagvoormiddag over „uytgemaecte” lakens, ook al waren ze nog nat, moesten afrekenen (13 D,3); dat het daartegenover den vollers verboden was om geld te vragen vóór de lakens „uytgemaect” waren, was niet meer dan billijk (13 D,4). Tot dezelfde soort van voorzorg behoorde het ook, dat het den drapeniers verboden was op andere manier te betalen dan in geldnoch de meester, noch zijn knaap, noch zijn wyf J) mochten „waren” aannemen (13 A,3,4) en ook niet op minder directe wijze door een „kerfstok” of „scrift an die wand”, voor brood of bier bij drapeniers, die toevallig ook bakkers of tappers waren (13 A,25). Het geld moest „goed” zijn bovendien en men moest er de „gangbare” waarde voor rekenen (13 F,2), een bepaling, die in 1482 zeker niet ondienstig wasOp gelijke wijze konden dan en moesten dus ook de meesters aan hun gezellen het loon uitbe talen. 2) (12,7; 13 A,i6, 26, 27,28, 30); kregen de knapen hun loon niet op tijd, ten allerlaatste dus Zondagavond om 8 uur dan kon den meester de arbeid 3) worden ver boden (12,1) en in ieder geval behoefde de knaap des Maandags niet aan het werk te gaan (12,2). Als de vrouw van den meester al iets mocht doen! In 1476 werd het van de toestemming der gezworenen afhankelijk gemaakt of zij met den drapenier zou mogen „reekeninge houden of maken.” (13D/0) 3) Ook de knapen mochten hun meester geen geld leenen; zij verbeurden er het geld mede en kregen nog boete boven dien |I2,4; 130,5). 3) Het „stoken”, (onder de ketels) tenminste. DE DRAPERYe” VAN DEN HAAG.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 300