272 J) Zie Enqueste op Voorburg. 2) De eerste kostte 703, de tweede 624 communicanten, meer dan Vt van het totaalcijfer. Inform, p. 340. DE DRAPERYE” VAN DEN HAAG. markt de concurrentie van het zoo naburige Leiden, waai de nering een veel grooter omvang had dan in den Haag en dat bovendien den besten naam had van de hollandsche lakensteden. Zoo knoeide dan ook in 1505 een haagsche drapenier door de haagsche zegels aan zijn lakens te vervangen door leidsche (Bijl. 9). Dan was de nabuurschap van den Haag, die het voorzien kon van laken, zeer beperkt: Gouda, welks draperie weinig be- teekende kon toch zijn omtrek bedienen, Leiden en Delft benamen van weerszijden de clandizie, en zelfs Voorburg maakte nog wat „groff laecken” Plaatselijke rampen, twee ernstige sterften, in 1509 en 1513 2), verminderden bovendien ongetwijfeld het aantal arbeiders belangrijk. Belangrijker echter nog dan dit alles was wat er met de grondstof gebeurde. Men fabriceerde hier, zagen wij, hoofdzakelijk „grove” lakens uit voornamelijk Schotsche wol. Juist echter in de laatste jaren der 15de eeuw leefde de Schotsche draperie op. Niet alleen dus, dat zij met gelijksoortige lakens tegen de Hollandsche kwam concurreeren, zij gebruikte in veel grooter voorraad de Schotsche wol. „De neringe der draperie” zoo klaag den de Hagenaars aan de informeerende commissarissen in 1514, „(waermede) zij hem principalicken generen”, „es wel de helft vermindert bij dat die was over thien jaeren, want veel van den rijcxsten deselve neringe gelaten hebben, ende dat daeromme, want zij drape- nieren mit Schotse vellen, die nu nergens nae zoo veel over en commen als zij wel plagen, ende oock alsser yet overcompt, dat is veel dierder dant plach te wesen, ende oock mede zoe maicken de Scotten selver ongelijck

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 307