278 Dr. H. E. van Gelder. DE „DRAPERYE” VAN DEN HAAG. dan een industrie voor de wereldmarkt. Voor plaatselijk gebruik, voor de vele aanzienlijke bezoekers voor langer of korter tijd, was er steeds laken noodig en het ligt voor de hand, dat enkele kooplieden er voordeel in zagen ook zelf lakens te laten fabriceeren, maar noch het getal dier lakens, noch het aantal der daarin bestaan vindende personen was zoodanig, dat de regeering aanleiding vond regelingen voor de bedrijven voor te schrijvende laken nering was teruggevallen op het niveau van de andere ambachten in den Haag. De industrie had het voorbijgaan der middeneeuwsche levensvormen en economische omstan digheden niet kunnen overleven, de eigenaardige plaatse lijke gesteldheid van den Haag, in de komende eeuwen nog scherper geaccentueerd, was oorzaak dat de industrie- vormen van den nieuwen tijd hare plaats niet konden innemen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 314