279 B. DE BRONNEN. DE „DRAPERYE” VAN DEN HAAG. Een enkel woord over de hierachter afgedrukte bronnen. Het gaf geen pas, waar toch reeds zulk een groot gedeelte van de plaatsruimte in dit jaarboekje werd in beslag ge nomen, alle bronnen geheel op te nemenrekening-posten en dergelijke, die in haar geheel ook in het inleidend artikel, of in de noten, konden worden overgenomen, vindt men dus hierachter niet terug; voor enkele privilegies, die bij de Riemer volledig te vinden zijn, meende ik hier met een regest te kunnen volstaan. Enkele, trouwens zeer wei nige, minder belangrijke stukken zijn slechts in hoofd zaak in de inleiding opgenomen. Juist met het oog op de behandeling der stof in de inleiding heb ik de hier achter volgende stukken in enkele rubrieken verdeeld. Een zuiver chronologische volgorde zou verwarring ge geven hebben, maar ook aan de gevolgde indeeling zijn bezwaren verbonden, daar zij, uitteraard willekeurig, niet zonder verminking der stukken consequent door te voeren zou geweest zijn, een verminking, die mij ongeoorloofd leek. Zoo is het met name met n°. 5. Bij de dateering der keuren heb ik zoo mogelijk den datum der afkondi ging genomen. Telkens is in een noot aangegeven, waarin en waar zich de stukken bevinden. Het gelukte mij niet, vijftiende eeuwsche en noord- nederlandsche afbeeldingen van het bedrijf ter illustratie te vinden, uit de latere heb ik toen enkele gekozen, waarop de voorstelling zoo weinig mogelijk van den middeneeuwschen gang van zaken afwijkt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 315