28i 1412-1564 Transporten enz. betreffende RAMEN. die zuyt- 2 N°. 2. Pieter Jacobszoen verklaart schuldig te zijn aan: Jan van Steyn of den houder van desen brief: drie pondt hollants payment sjaers eeuwelick staende geit te betalen Meidag, verseekert op een stuk land gelegen zuyt van den Hage, belegen met an die noordzijde die gemeen Rame, op dat oosteinde Pieter Gerritszoen, an d' - y‘ zijde Kersten Roelensz. ende up dat westeinde Machtelt Meyers Iaën. 1431 Juli 13. ic Joncvrou Marie Willemsdochter, weduwe van Mr. Vranck Boot bekent verkocht te hebben aan: Burgemeesteren van den Hage tot behoef vant gemeen corpus ende vorderinge van de draperye aldaer, twee brieven a: erf huur van 6 ponden 1412. b: rente van 3 ponden 13 Juli 1431. 1561 Febr. 15. DE „DRAPERYE” VAN DEN HAAG. i" Dammas Pieterszoen verklaart schuldig te wezen aan: Jacob Huygezoen oft die houder van desen brieve: zes ponden Hollants sjairs eeuwelick staende geit te betalen '/2 Bamisen, ‘/«Mei, verseekert optwee huisen en erven en een stuck lants daer afteraen, leggende aen de westzijde van den Delfwege, welcke huyse, erve ende lant hij in erfhuur tegen die voorschr. rente van Jacob Fluygenzoen gehuurd heeft, welk erve heeft belegen aen de zuytzijde Jan Ommeloep ende Jacob Jan Bouwenszoen, op dat west- eynde de Laen, an die noordzijde Dirrick Stiermans erfnaem en op dat oosteinde die Heerstraet. 1412. St. Maertens avond (Nov. 10.) Evert Dirricszoen en Doe Willemszoen bekennen voor schepenen schuldig te wezen aan: Heer Geryt Jansz. Priester of houder van desen brief: veertich schellingen hollants sjaers eeuwelick staende geit te betalen in Mei, verseekert op dat erve daer nu ter tijt

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 317