282 3“ Pieter Janszoen verklaert schuldig te zijn: Willem Reyster of den houder van desen brief: vier pond thien schellingen hollants sjaers eeuwelick gelt te betalen Bamisse, versekert op een stuk lant gelegen aan die zuidzijde van den Plage, dair hij achtien ramen opgezet heeft, welke land hij in rechte erfhuyre gehuurd heeft van Willem Reyster om de gezegde rente; welk land belegen heeft an die noordzijde die gemeene oude Ramen, aen de oostzijde Aichte Huygen Verwers mit hoeren kinderen, aen de zuydzijde dat zusterhuys ende gemeen convent in den Hage en aen de westzijde die Laen. 1450 December 6. DE „DRAPERYE” VAN DEN HAAG. N°. 2. die ramen op staen, welcke erve belegen heeft an die zuyt- zijde Jan van Steyn, op dat westeynde Machtelt Meyers laen, an die noortsijde Vine Leertouwer, Pouwels Schoemaicker ende Gerryt Stiermanszoen ende op dat oosteynde Dirrick Airntsz ende Geryt Bartoutszoen. 1423. St. Valentijns dach (Febr. 14.) 34 Dit sijn voirwaerden twisschen Alijt Willemsdr. aministra der beslotene susteren van St. Elisabeth in den Hage, en Dirck Evaertsz. mit sine gesellen: dat nu Dirc voirschreven leveren sal ene scepen brieve in deser formen na geschreven ist sake dat si oppet lant XII ramen setten mogen etc. „wij „scepenen vanden Hage enz. dat voir ons quam Dirc Evaertz. „ende verliede sculdig te wesen Alijd Willemsdr.. aministra „van St. Elisabeth susterhuyse i/d Hage 3 pd. holl. payement „op een stucke lants gelegen an die zuytside van der Hage „daer hi twaelf ramen opgeset heeft, welc lant hij gehuyrt „heeft tegen Alijd Willemsdr. voirschreven in rechter erfhure „om die voirscreven renten, ende heeft belegen an die „noortzide die gemeen Ramen, op Jt oesteynde Gerrit Boije „an die suytside een graft ende vaert, op dat westeijnde „Lijsbeth susterhuys voirscreven,” en verleende Dirk Evaerts haar ten eeuwigen dage eene doorvaert met al haar goed en have „door die graft gelijc als si die daer tot hiertoe „gebruyckt ende gehad hebben sonder die graft te bepale,te „beplancken of op eenigher voeghe te verminderen en sonder „hemluyden daer eenigh letsel daerinne te laten gescien in „eniger manieren, maer buten der susteren cost voirscreven

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 318