DE JURISDICTIE-GESCHILLEN. 25 1761 I761 1783 Jurisdictie-geschillen in administratieve zaken. c. ld., n°, 18793. ld., n°. 18812. 1775 1775 1777 Historisch Verhael van hetgeen voorgevallen is tusschen den Heer Jr. Onno Zwier van Haren, Grietman van StellingwerfWesteinde ter eener zijde en Sijn Hoog Edelens Dogters ter andere zijde, zeedig en na vereisch van Saecken ondersogt, ge toetst en met gepaste aanmerkingen verrijkt door een vrije penne i). Eenige vraagen den Heer Jo. Onno Zwier van Haren voorgesteld, getrokken uit zijn deductie, door Veritatis Studiosus, gedrukt bij v. Balen 2). Le Philosophe de bon Sens, par le Marquis d'Argens. Digtkundig Praaltoneel van Nederlands wonderen. De Nederlandtsche Spion: een pamflet, waarin burger dochters en Haagsche families aan den kaak werden gesteld. Het algemeen gerucht wees als den schrijver aan een klerk, genaamd F. PI. de Hartoghdaarop verschenen toen brochures: De Spion ontdekt. De stikziende Clercq of de Poëet met de Bril. De Post van den Needer-Rijn. Plet bekende Patriot tische Tijdschrift van P. ’t Hoen, De Haagsche Kermis werd beschouwd als eene instel ling, die zoowel het Hof als den Haag betrofimmers de Edelen en Suppoosten vermaakten zich in die dagen even zoo goed als de burgers, allen deden evenzeer hunne inkoopen in de kramen der vreemde kooplieden, en die kramen stonden zoowel op het Buitenhof, den onbetwist- grafelijken grond, als elders in den Plaag.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 31