284 N°. 2. alle alsulcke coopen van ramen, actiën, recht ende toezeggen van dien als Mr. Huych van Nijeveen. doctor in medicijnen gecoft ende vercreghen heeft van veele ende diversche per soenen, ingeërfden van den raam alhier ende dat tot behoef ende gemeen proffijte van den Hage, dairvan den recht- dach dienen zal ten eersten rechtdaige aertvoeringe van dien eerstcomende. 1561 Januari 9. na de gras- ende DE „DRAPERYE” VAN DEN HAAG. 4''' Mr. Huych IJsuel van Nijeveen, dr. in medic: erkent over eengekomen te zijn door tusschenspreken van Dirrick v. d. Molen met Dirrick v. Alkemade en Joost Jacobsz. Burge- mrs. v. d. Hage, aangaande de koop en overgifte van: 23 raemen ende raemplaetsen soo dieselfde althans ge legen zijn in den gemeenen Raem van den Haige. daervan die achtien leggen bijeen ende in eenen bonde in de noort- oosthouve van den Raem, belegen zijnde: aan de oostzijde: de raamsloot ende tgemeen raampadt. op t zuideinde: Louris Talman ende Steven Cornelisz. Schoemaickers raemplaetsen, daer deselve mr Huych zijn washeyninge opgestelt ende hemluyden hoer gemoede van gehad heeft. aan de westzijde: t gemeen middelpad van de raem aan de noordzijde: Sijmon van der Does ende Willem Corneliszoons raemplaetsen mit het ganckpat streckende van de raempoort comende uit de Vlaminckstraat tot de raempoort uytgaende int zuyteinde mitte wassende heyninghen boomen ende anders bij denselven mr. Huych an dezuytwest ende noordzijde daeromme gedaen steecken. De 3 andere ramen zijn gelegen in de westhouven, te weeten twee teynden den anderen leggende opte anderde streeck, deene gecommen van Robbert de Boode, ende de andere van Jan Adriaensz. Timmerman, ende die derde liggende in de derde streeck noortwaerts achter de derde raemplaets van de voorscr. Jan Adriaensz. gecomen, belendt aan de zuid zijde van de twee ramen teynden den anderen leggende, de Engelse raem van Heynrik Claesz. west van de twee ramen voor malcanderen leggende, de Raemgraft metten toepat noorden ende oost Trijn Simons raemplaetsen, oost van Sommers raem, Willem Cornelisz.. ende noorden Trijn Sijmons voorscreven;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 320