285 5 DE „DRAPERYE” VAN DEN HAAG. N°. 2. de vierde raemplaats gecomen van Jut Gerrit Adriaensz. weduwe, leggende op de vierde streek, is belegen west ende zuiden ende oost Trijn Sijmons raemplaatsen, ende noorden Maritge Breetvelts, de vijfde raemplaats leggende indeVIII0 streek gecomen van Trijn Sijmons voorscr. is belegen, zuyden de spoelput, west Maerten Joriszoons weduwe, noorden Maritge Breetvelts ende oost die gemeen middenpat. met alle lasten enz. enz. voor 317 ponden 5 sch. tot 40 gr. tpond en voor nog on betaalde 92 pond voor Trijn Sijmons, 12 p. voor Jut de Stopster wed. Gerrit Adriaensz., 1 pond Steven Cornelisz., 4 p. Beatris Daniels. 1561 Januari 10. Lenert IJsbrantsz. en Steven Cornelisz. Schoemaiker ver- koopen aan Burgemeesters van den Haag, elk hun raemplaetsen, leggende aan elkander in de gemeen Raemen van den Haag strekkende oost ende west, belegen zijnde aan de oostzijde de Raemsloot, mittet toepat zuyt Joost Jacobsz. Burgemeesters en Barent Jansz.’ramen, west het waackhuisjen van den raem met seekere erve daaraan behoorende ende noorden die raemen ende raemplaatsen van den Hage gecocht van mr. Huych doctoer. Leenert IJsbrantsz. voor 21 car. guldens. Steven Cornells voor n car. guldens. 1564 Februari 21. 1468 N°. 2". GEDINGE GEHOUDEN DES MANENDA CHS, DEN LESTEN DACH VAN OcTOBRI EN DES DONREDAICHS, IO DAGEN IN Novembri Anno (XIVc) LXVIIP). Roerende Aelbrecht Wolbrantszoen cum sociis contra Heeren Philippus van Wassenaer, den Scout ende Scepenen van den Hage. I. Upten voirscreven dach soe compareerden voir den Hove van Hollant, Aernt (sic) Wolbrantszoen, deken ende raemmeester, Uit Memoriael v. d. Hove van Theod. Poes 1467’68 fol. 374 vso. en vlg. en 382 vso. en vlg. Rijks Archief.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 321