z86 DE „DRAPERYE” VAN DEN HAAG. N°. 2". Adriaen van Reygersberghe, Willem Hoichstraet ende Cornells Aerntszoen, oick raemmeesters; Jan Schout ende Jacop Wig- gerszoen, Hoeftmans; Jan Huyge, Jan Nachtegael, Gerijt Ridder, Adriaen Claeszoen, Meeus Claeszoen, Willem Claeszoen, Meeus Pieterszoen, Dirck Engelbrechtszoen, Roel Willem Aerntszoen, Jacop Floriszoen, Evert de Verwer, Pieter de Verwer, Pieter Rembrantszoen, Comen Dirck Kerstant Gerijtszoen, Pieter Matheuszoen, Dirck Brouwer, Bruyn Aelbrechtszoen, Dirck Hoichstraet, Alijt Jan Aerntszoens weduwe, Aechte Ruysschen, Willem Ridder, Pieter Aerntszoen ende Jacop Jan die Boden- zoen, drapeniers in den Hage, Seggende ende proponerende bij de mont van meester Aernt van Ommen horen advocaet, hoe dat onlancx geleden belieft heeft gehadt zekeren personen, te vervolgen an Heeren Philippen van Wassenaer als Bailiu ende oick an Scout ende Scepenen van der Hage, om te mogen hebben ende setten zekere menichte van ramen, omtrent den ramen van der draperie in den Hage, mits zekere somme van penninghen, die zij den voirseyden Heeren Philips, Scout ende enigen van de Schepenen dair om geschenct ende gegeven hadden. Ende hoewel dat die voirsegde Schout nae inhout der Hantveste van den Hage niet kueren, ordineren, noch consenteren en mochte enige nyeuwicheeden den gemeenen oirbair van den Hage angaende, dan eendrachtelic mitten zeven Scepenen ende vollen Bancke, zoe hadde nochtans belieft den voirsegden Scout mit drie Schepenen resideerende in den Hage, mit noch een van den Schepenen woonende tot Scheveninge, die hij daerom bij hem omboden hadde, te con senteren ende te gonnen zekere menichte van ramen te mogen setten omtrent den anderen principalen ramen tot twintigen off dertigen toe, zonder den voirscreven personen, die die principael drapeniers van den Hage zijn, noch oick den waerdeyns van den Hage dair over geroepen off tegen gehoirt te hebben, gelijc men in anderen goeden steden ende plaetsen, dair die draperie regneert doende is; ende want dit wesen soude, in dien dat voirtganck hebben soude, niet alleen in prejudicie van dat dorp van den Hage, mar oick van die gemeen draperie daer dat meestendeel van dat voirsegde dorp van den Hage bij staende is. Wair om zij dit den voirscreven Hove te kennen gegeven hadden, van den welken zij vercregen hadden zekeren brieve mit opposicie in behoirlicker vorme dairafl' den dach up huyden dienende waer, ende concluderen dair op die voir-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 322