DE „DRAPERYE” VAN DEN HAAG. 287 N°. 2». screven personen, dat bij den voirscreven Hove tconsent in der manieren voirsegt gedaen, wederroepen ende te niete gedaen sal zijn als niet ende van onwairden; ende dat die geene die dat in der manieren voirsegt geconsenteert is geweest, dat niet gauderen noch gebroken en sullen, makende eysch van costen hyer omme gedaen ende noch te doen ten uuteynde toe; ende dat liti pendente, te weten hangende den tijt van desen processe, die ramen die alsoe in der manieren voirsegt upgerecht sijn geweest, weder afgebroken ende nedergeleyt sullen worden. Ende Willem van Zwieten, procureur generael mijns genadigen Heeren van Hollant, dit horende voechde hem mitten voirscreven clagers om die conservacie ende bewaernesse van mijns voir screven genadigen Heeren hoicheit ende heerlicheyt, seggende ende concluderende, dat alsoe die voirscreven heer Phillips dit gedaen hadde zonder commissie van mijnen voirsegden gena digen Heere, van dat bailiuscip van den Hage off daerofl’eedt gedaen te hebben off bekent bailiu te wesen, dat hij dair om gecondempneert sal zijn tot profijte van mijnen voirsegden genadigen Heere in de somme 200 groot ende die voirscreven scout die dat consent om gelts wil ende contrarie tvoirscreven privilegie gedaen heeft, in de somme van 100 groot, ende die voirscreven viere scepenen elcke inde somme van vijftich ponden groot, off also veel als den voirscreven Hove goet- duncken sal, stellende dat tot discrecie van den selven Hove. Dan up welke ansprake alsoe wel van den voirscreven clagers als van den voirscreven procureur, die voirscreven Heer Phillips, Scout ende Scepenen van den Hage: Jorijs Janszoen, Pieter Roelofszoen ende Gijs Knoop mit horen medegesellen angaende hair intrest, dach van berade genomen hebben up een Donre- dage naestcomende, goets tijts voir middage. II. Up den voirscr. dach soe compareerde voir den Hove van Hol lant, Heer Phillips van Wassenaer, die Scout van den Hage, Pieter Gerijtszoen, Aernt Groeninck, Jan Pijl ende Gerijt Aerntszoen van Scheveningen, scepenen in den Hage, Jorijs Janszoen, Pieter Roelofszoen, Gijs Knoop, Jacob Pieterszoen, Adriaen Aernts zoen, Dirck Willemszoen, Jan Michielszoen, Jacob Doom, Claes Nelen zwagher, Cornelis Sanne Meyntgijs, Meeus Claeszoen, Jan Boudijnszoen, Reynkijn de verwersknecht ende Pieter Dirckszoen voir hem ende voir horen medegesellen,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 323