288 DE „DRAPERYE” VAN DEN HAAG. N°. 2». Ende deden up sulcken eysch ende ansprake als die deken. hooftmans, raemmeesters ende die andere gemeen drapenieres van den Hage, ende die Procureur Generael van Hollant met hem gevoecht. up hunlieden gedaen hebben, Antwoirden ende seggen bij den mont van meester Adriaen Lottijnxzoen horen advocaet Eerst hoe dat merckelick is te bedeneken dat die draperie van den Hage bij Goidts hulpe alle dage vermeerdert ende multiplyeet zoe langer soe meer, zoe dat groet gebreck ge weest is van meer ramen, want die geene die van outs die eygedommen hebben van den seiven ramen, die hebben eerst hair gerijtï ende gadinge om hoir lakenen te bereyden tot alien marcten, ende die andere drapenieres die geen eygen ramen en hebben, die moeten dan tegen den anderen drapenieres, die thans selfs ramen hebben, die costelick huyren tot haren wille, ende gebuert dicwijls, dat bij den wairdeyns dair up gescreven wort „veruw bet” ende oick. bij gebreck dattet somtijts geen weder noch zonnenschijn en is, die selve lakenen niet gewar- deert en worden, ende mitsdien soe hebben die drapeniers die eygen ramen hebben altijt hoir lakenen tot horen passe in die voirsegden marcten ende mogen die wael geven veel min dan die voirsegden andere drapeniers die geen ramen en hebben, hoe wael zij die enen halven rijnsgulden wael hoger vercopen. Ende dat meer is, zoe heeft men bij gebreck van den voirsegden ramen tot,veel stonden nae middage moeten waerderen, twelke in geen steden van draperie gewoonlick en is. Ende ten geenen dair die voirsegden eyschers in hoir be dachte voort geseit hebben, als dat zij niet gehoirt en zijn geweest van den voirsegden Scout ende Scepenen. antwoirden ende seiden die voirscreven verweerers bij den mont als boven dat zij ymmer gehoirt zijn geweest, die geandwoirt ende geseyt hebben, dat in ’t consenteren van den nyeuwen ramen zij grotelick beschadigt souden worden, want hair ramen, die nu elck wel XL rijnsgulden wairdich zijn en souden dan niet boven XX rijnsguldens waerdich wesen, ende die vreemde drapeniers souden in den Hage comen, dair bij die draperie vermeincgen ende vervallen soude, ende sij souden hair lakenen dan min moeten geven dan zij nu doen. Antwoordende voirt die voirscreven verweerers, dat die voirscreven eyschers hun selven in die punten confonderen Benadeeld worden vergel. meuken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 324