289 1462 Juli 19 2) N°. 3. 19 Op den selven dach geseynt Jan Aerntsz. deurwairder mijns genadigen Heeren, met enen plackaetbrief alomme in den steden over de uitspraak in i) Het volgende Memoriaal ontbreekt in de serie, zqodat wij dit geding niet nader kunnen worden ingelicht. -) Rek. Graf. 146263 fol. 166 vso, R. Archief. DE DRAPERYE” VAN DEN HAAG. N°. 2». ende dat zij niet dan hun selven in stucken en soucken en tegen den gemeenen oirbair zijn. Ende dat meer is, die voir- screven verweerers hebben tlant dair die voirsegde nyeuwe ramen up staen gecoft tot horen costen buyten schade van die van den Hage, ende is ymmer elkeen georlooft up zijns zelfs lant te mogen doen alle gebuerlicke saken. Ende angaende t privilegie van den Hage, andtwoirden die voirsegde verwerers, dat in dit stuck geen kuer gemaict en is geweest dan alleenlick een consent; ende dat Adriaen van Reygersberge als scepen daer inne niet geconsenteert en hadde en was niet vreemdt, want hij self partie in de sake is ende eygen ramen hadde; ende heeft ontkennende enige gelden dairoff genomen te hebben ende protesterende hair actie dair off te mogen intenteren upten voirscreven eysschers in tijden ende in wijlen alsoe horen goeden raet gedragen sal; wel wair was. dat Jan Pijl, een van de voirsegden scepenen, enen nobel toegeseyt was, niet dese sake angaende mar alleenlick om dat hij den coope van den voirsegden lande tegen zijnre nichte hadde helpen maken. Niettemin, al hadde die voirsegde heer Philippus ende scout van den Hage een heuscheyt off goelicheyt dairoff gecomen gehadt, t welke neen, soe en hadde dat niet vreemdt geweest, want men in sulken gelijcken saken den officiers pleecht te versien van een heuschheyt. Bij allen welken reedenen die voirsegde verweerers concludeerdendat bij sententie van den voirscreven Hove zij geabsolveert sullen zijn van den ansprake ende 'conclusie van den voirsegden eysschers ende procureur met hen gevoecht, als qualick ende mit onrecht; voir den voir segden hoire betoge makende eysch van costen hyer omme gedaen ende noch te doen ten uuteynde toe. Om up welke andtwoorde te repliceren die voirsegde eysschers ende procureur dach genomen hebben up een Dijnsdage naestcomende goets tijts voirmiddage. 1)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 325