290 I 2 3 1) Copie achter ingebonden in een register: Loopende keuren 15671579 Gem. Archief. II. WEVERIJ. 1473 September 28. N°. 4. DE WOLLEWEVERSBRIEF VAN ST. ZEVEER GILDE. 1) N°. 3. van Hollant ende Zeelant, daer hij vermoeden mocht te vinden enen geheiten Evert Dirxz., die welcke van Leydsche lakenen die zegelen af gedaen hadde ende die an Haegsche lakenen gehangen ende voor Leytsche vercocht hadde, om den voirn Evert te vangen ende inden Hage gevangen te brengen enz. DE DRAPER YE*’ VAN DEN HAAG. Wij Scout, Scepenen in den Hage doen cont allen luijden, dat wij bij oetmoedich vervolligen van den gemeenen convent- wevers in der Hage geordineert ende geconsenteert hebben, ordineeren ende consenteren, dat deselve conventwevers die nu ter tijd in den Hage wonen ende wercken of tot enigen tijt wonen ende wercken zullen, tot ewigen dagen wercken zullen up alsulcke ordinancie als zij zelve begeert hebben ende in gescrifte overgelevert hebben, ende hierna verclaert staen In den eersten, soe wye van buyten comt ende een weeftou setten wil, die geen buyrman van den Hage en is, die zal geven XXX philippus bourgonsche stuvers of ander goet payement harere waerde, en die zullen gaendat een derdendeel tot behoef ons genadigen heere Grave van Hollant, dat ander derdendeel den Scout ende Gerechte ende dat derde derdendeel Sinte Seveers gilde. Item, zij zullen hebben een clocke die men luyden zal des morgens, des avonts ende des middages, daer zij bij te werck ende van den wercke sullen gaen. Item, so sullen zij den koster van der Kercke jairlijcks geven voir dat hij die voirs. clocke sal doen luyden, vier pont hollants, dewelcke betalen sullen die vier gezworen van der printerye, welcke vier gezworen die Scout metten gerechte alle jaer setten sal upten Goeden Vrijdach of binnen achte dagen dair naest comende.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 326