291 4 5 6 7 tou heeft op die boete 8 9 ii Item, so wye savonds na der voirs. clocke of tsmorgens voir die clocke bij nachte wrochte of knofte, die soude verboeren XV scellingen. Item, soe en sal nyemant van de conventwevers werck an- nemen. tenzij dat hij zelve een tou heeft op die boete van XX schellinge te verboeren. DE DRAPERYE” VAN DEN HAAG. Item, waert dat eenich knaep gebreck hadde an zijn meester van zijn verdiende loon, dat zal hij den printers te kennen geven ende die printers zullen dan terstond moeten gaen ende verbieden die meester wever zijn wercken ende neringe, ter tijt toe, dat hij zijnen knaep voldaen ende vernoecht heeft van zijn arbeitsloon. Item, soe en sal geen knecht of knape wercken dan om zijn zeker dachhuyre up die boete van XX scellingen te verbueren. 10 Item, soe en zal geen meester wever eenich leerknaep annemen meer dan een binnen drie jaren, ten ware dat hij storve binnen den tijt voirs.; ende waert dat hij hem ont- ginge binnen zijn leerjaeren, soe en souden geen meester te wercken setten op een boete van XLII schellinge. Item, wairt dat eenich meester zijn leerknape vercofte, dat wair oick op een boete van XLII schellinge. 12 Item, alle dese voirs. boeten sullen gaen, indien sij verboert worden, dat een derdedeel tot behoef ons genadigen heere Grave van Hollant, dat ander derdendeel den scout ende gerechte ende dat derde derdendeel die voirs. vier gezworen printers, ende hier zal uytgesondert wesen die voirs. settinge van den weeftouwen, die gaen sullen, die gelden die daer- of comen als boven verclaert staet. N°. 4. Ende deze vier gezworenen sullen den coster seggen tot wat ure ende tijt sij die clocke geluyt willen hebben tot voirderscap haerre neringe, behoudelic dat men die clock luyden zal alle wercke-dagen op dat men wercken mach. Item, so wye na de clocke geluyt wesende bij dage wrochte of knofte, dat wair op die verbuernisse van zess scellingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1907 | | pagina 327